Szczęśliwego Nowego 2009 roku


Szczęśliwego Nowego Roku życzy hodowla sheltie Lovesome!!!!!!!!!!

ZBLI¯AJ¡CY SIę KONIEC ROKU JEST WSPANIA£¡ OKAZJ¡ BY PODZIęKOWAć SęDZIOM ZA UZNANIE EKSTERIERU PSóW W NASZEJ HODOWLI I PRZYZNANE IM TYTU£Y W KRAJU I ZA GRANIC¡. ZA¦ W£A¦CICIELOM PIESKóW Z NASZEJ HODOWLI CHCEMY PODZIęKOWAć ZA WSPANIA£¡ OPIEKę NAD NASZYMI DZIEćMI. IM, A TAK¯E POZOSTA£YM MI£O¦NIKOM RASY ¯YCZYMY WIELE MI£O¦CI I RADO¦CI, TAK¯E ZADOWOLENIA ZE SWOICH CZWORONOZNYCH PRZYJACIó£ ORAZ DU¯O SUKCESóW W NADCHODZ¡CYM NOWYM 2009 ROKU.